Ostalo

PALIJATIVA, GERIJATRIJA, SUDSKA MEDICINA

Palijativno-zbrinjavanje-slika.pngPalijativno zbrinjavanje

U Republici Srbiji uvođenje palijativne nege u sistem zdravstvene zaštite se sprovodi opredeljivanjem određenog broja kreveta za zbrinjavanje palijativnih pacijenata u zdravstvenim ustanovama primarnog i sekundarnog nivoa nege i pružanjem usluge kućnog lečenja na lokalnom nivou u najudaljenijim mestima sa starijim stanovništvom. Za pružanje palijativne nege na primarnom nivou neophodno je:

  • Osnivanje centra za koordinaciju službi za kućno lečenje i negu u Republici Srbiji na primarnom nivou zdravstvene zaštite u Zavodu za gerontologiju, Beograd. 
  • Organizaciono i kadrovsko jačanje službe kućnog lečenja i nege uz obavezu osnivanja službi za kućno lečenje i negu u svim domovima zdravlja, u jedinicama lokalne samouprave koje imaju preko 25.000 stanovnika (62 doma zdravlja).
  • Mogućnost osnivanja mobilnih palijativnih timova: jedan na 100.000 stanovnika.
  • Mogućnost osnivanja volonterskih palijativnih timova: jedan na 40.000 stanovnika.
  • Mogućnost organizovanja dnevnog centra za palijativnu negu: jedan koji pokriva 150.000 stanovnika.

Na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite odeljenja za palijativno zbrinjavanje organizuju se u postojećim zdravstvenim ustanovama u blizini porodice tako da terminalni pacijenti mogu videti svoje najmilije (udaljenost od kuće cca 1h). 

Kapaciteti za  palijativno zbrinjavanje usklađuju se sa EU smernicama  - 80 postelja na 1.000.000 stanovnika što bi za Republiku Srbiju značilo ukupno 560 kreveta. 

Na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite imenuje se konsultativni tim koji uspostavlja saradnju sa timovima na primarnom i sekundarnom nivou i pruža stručnu pomoć u rešavanju problematike pacijenata koji su na palijativnom zbrinjavanju.

Gerijatrija / Produženo lečenje

Gerijatrija-slika.png

Sudska medicina

Sudska-medicina-slika.png