Hitna pomoć

Prehospitalna-hitna-pomoc-slika.png

Hospitalna-hitna-pomoc-slika.png

HMP-sluzbe-slika.png

 

Prehospitalna hitna medicinska pomoć

 • Delatnost prehospitalne hitne medicinske pomoći u Republici Srbiji obavljaju: zavodi za urgentnu medicinu, domovi zdravlja sa službom hitne medicinske pomoći i domovi zdravlja bez organizaciono definisane službe hitne medicinske pomoći.
 • Svaki od 6 regiona ima po jedan Zavod za urgentnu medicinu sa organizovanim kol dispečerskim centrom (Novi Sad, Beograd, Kragujevac, Niš, Užice, Zaječar) i sa dispečerskim ispostavama u domu zdravlja koji se nalazi u najvećem gradu okruga.
 • Zbog geografske (izrazito brdsko-planinsko područje), demografske (jedno od retkih područja RS  sa pozitivnom natalitetnom slikom i visokim udelom mlađe populacije stanovništva predlaže se osnivanje još jednog (sedmog) zavoda za hitnu medicinsku pomoć sa sedištem u Novom Pazaru .
 • Gradski Zavod za urgentnu medicinu u Beogradu je regionalni zavod za ceo Beogradski region. Organizacija hitnih ambulanti zavoda na teritoriji grada Beograda ostaje nepromenjena dok se ne sprovede celokupna reforma HMP. 
 • Svaki dispečerski centar uz posebnu edukaciju za iskusne dispečere ima i informacioni sistem povezan sa IZIS-om i sa GPS praćenjem vozila vizualizovanim na GIS platformi, a vozila HMP imaju i telemedicinsku vezu sa centrom za urgentnu medicinu u bolnicama.
 • Svi domovi zdravlja koji pokrivaju više od 25.000 stanovnika (njih 64 pokriva 51,4% stanovništva Republike Srbije) moraju imati organizovanu službu hitne medicinske pomoći (radi 24/7). 
 • Domovi zdravlja koji pokrivaju manje od 25.000 stanovnika, a nalaze se uz važne putne pravce-autoputeve (njih 9), takođe moraju imati organizovanu službu hitne medicinske pomoći 24/7.
 • Domovi zdravlja bez organizaciono definisane službe hitne medicinske pomoći organizuju dežurstva izabranih lekara na način da ambulanta HMP u DZ nikad ne ostane bez lekara (dežuraju dva tima ili na teren izlazi obučen tim bez lekara).
 • Lekare iz DZ koji se bave kućnim lečenjem treba prebaciti u HMP i poslati na specijalizaciju iz urgentne medicine.
 • Srednjoročno do dugoročno treba specijaliste urgentne medicine prebaciti u centre za urgentnu medicinu bolnica ili u ambulante službe HMP u DZ-u, a u kolima HMP imati medicinske sestre/tehničare sa ALS, i vozače sa BLS sertifikatima.
 • Na području cele teritorije Republike Srbije implementira se evropski SOS broj 112.
 • Razvijaju se nacionalni protokoli za standardizaciju urgentne trijaže i lečenja, standardizuje se opremljenost ambulanti HMP.
 • Formiraju se dva helikopterska tima: u Beogradu i u Nišu.

Hitna medicinska pomoć u okviru bolničke delatnosti

 • Prijemno-urgentna odeljenja nalaze se u bolnicama svih kategorija i u njima rade lekari specijalisti urgentne medicine. Ta odeljenja su  međusobno umrežena preko IZIS-a kako sa terenskim timovima HMP tako i sa prijemno-urgentnim odeljenjima drugih bolnica. Time se obezbeđuju pravovremene i neophodne informacije radi boljeg praćenja i zbrinjavanja pacijenata.
 • Imajući u vidu da je UKC Srbije najveća ustanova i ujedno zdravstvena ustanova najvišeg ranga u RS potrebno je rasteretiti njihov urgentni centar i obezbediti da ova ZU radi isključivo vrhunsku medicinu tercijarnog nivoa.
 • Potrebno Urgentni centar UKC Srbije rasteretiti u pogledu pacijenata sa teritorije grada Beograda - kratkoročno funkcionalno povezati Urgentni centar UKC Srbije sa službama za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja četiri KBC-a u Beogradu. Dugoročno se na teritoriji Beograda formira 5 bolničkih urgentnih centara (4 KBC i UKC Srbije) koji su u potpunosti opremljeni da mogu ravnopravno zbrinjavati sva urgentna stanja.