Apotekarske ustanove

Apotekarske-ustanove-slika.png

Za jačanje sektora državnog apotekarstva, njegovu harmonizaciju i obezbeđivanje pristupačnosti apotekarskih usluga treba sprovesti: 

 • Republika, a na teritoriji autonomne pokrajine - AP , treba da preuzme osnivačka prava i obaveze u svim javnim apotekarskim ustanovama, a u cilju efikasnijeg upravljanja, finansijske konsolidacije i kvalitetnijeg pružanja javnih apotekarskih usluga stanovništvu Srbije.
 • U svakom od šest zdravstvenih regiona izvršiti konsolidaciju i formirati jednu javnu apotekarsku ustanovu sa ograncima apoteka u skladu sa definisanim geografskim i demografskim kriterijumima i vodeći se principima dobrog upravljanja i održivosti poslovanja. Ogranci apoteka uključivaće postojeće apotekarske ustanove iz mreže, pri čemu se ostavlja mogućnost otvaranja novih ogranaka ukoliko se za to ukaže javnozdravstvena potreba.
 • U domovima zdravlja, u kojima se obavlja apotekarska delatnost otvorenog tipa, a koja je namenjena snadbevanju stanovništva lekovima i medicinskim sredstvima, apoteke izdvojiti iz sastava doma zdravlja i priključiti ih nadležnoj regionalnoj javnoj apotekarskoj ustanovi (pripadajućem ogranku ili diretkno), zajedno sa prostorijama koje su namenjene za i neophodne za obavljanje maloprodajne apotekarske delatnosti i pripadajućem broju ljudskih resursa. U domovima zdravlja apotekarska delatnost treba da nastavi da se odvija u funkciji obezbeđenja  lekova i medicinskih sredstava za potrebe delatnosti doma zdravlja (po modelu za bolničku apoteku).
 • Apoteke koje ne obavljaju delatnost zbog finansijskih problema i blokade računa, odnosno koje su dale svoje poslovne prostore u najam ili stupile u javno privatno partnerstvo ne treba da budu više u Planu mreže i treba ih brisati iz Uredbe o Planu mreže koja važi za javne zdravstvene ustanove. Ovim se konstatuje trenutna situacija i ne uskraćuje pravo budućim regionalnim apotekarskim ustanovama da ponovo otvore apoteke u ovim mestima, ukoliko se proceni da javnozdravstvna potreba postoji.
 • Definisati geografske i demografske kriterijume za otvaranje novih apoteka, koji se jednako primenjuju i za privatne i za javne apoteke. Ova mera, na srednji rok, treba da dovede do ograničenja broja apoteka, njihovog rentabilnijeg poslovanja i pružanja kvalitetnije farmaceutske usluge.
 • Propisati minimalni broj i geografske pozicije dostupnosti galenskih laboratorija.
 • Nakon preuzimanja osnivačkih prava od strane Republike, potrebno je  izvršiti finansijsku reviziju izveštaja apotekarskih ustanova uz tačno definisanje iznosa neizmirenih obaveza, nakon čega treba isplanirati restrukturiranje dugova i formulisanje održivog plana otplate dospelih obaveza. Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja treba da definišu metodologiju praćenja i mehanizam monitoringa koji bi sprečio nagomilavanje obaveza državnih apoteka.
 • Osnaživanje javnog apotekarskog sektora kroz edukaciju i uvođenje sistema kvaliteta kroz proces akreditacije zdravstvenih ustanova.
 • Izjednačavanje uslova rada za privatne i državne apoteke, uključujući način fakturisanja prema RFZO, jačanje menadžmenta apoteka.
 • Uređenje sistema centralizovanih javnih nabavki i posledičnih procedura na način da se nabavka lekova koje finansira RFZO obavlja pod istim uslovima u privatnim i javnim apotekama.
 • U  apotekama u ruralnim slabo naseljenim područjima, sadašnje jedinice za izdavanje gotovih lekova u van gradskim područjima, gde ne postoji adekvatna pokrivenost kadrom, osnažiti većom maržom i/ili ugovaranjem zdravstvenih radnika u ovim apotekama,  kako bi njihovo poslovanje bilo kvalitetno i bez gubitaka.
 • Jačanje inspekcijske službe radi obezbeđenje punog poštovanja donetih zakona i podzakonskih akata u svim oblastima pružanja farmaceutskih usluga, a posebno u delu prisustva i odgovornosti magistara farmacije kod izdavanja lekova.
 • Proširiti dijapazon usluga koje mogu pružati farmaceuti na tržištu  uz direktno plaćanje tih usluga apotekama od strane RFZO-a. Razmotriti povećanje marže na lekove koji se izdaju na recept.
 • Razmotriti davanje regionalnih apotekarskih ustanova u javno-privatno partnerstvo, odnosno u koncesiju uz obavezu zadržavanja punog paketa apotekarskih usluga uključujući i nerentabilne, a demografski potrebne usluge i u skladu sa definisanim geografskim i demografskim kriterijumima.