Израда мастерплана

Израда Плана оптимизације мреже установа здравствене заштите (Мастерплан здравства) покренута је 2019. године, са циљем побољшања квалитета, приступачности и ефикасности здравствене заштите, уз значајне уштеде и повећање економске ефикасности националног здравственог буџета, по узору на најбоље међународне праксе уз уважавање ситуације на терену у Србији.

Имајући у виду глобалне промене у начину живота људи, пре свега убрзано старење становништва и продужетак очекиваног трајања живота, кључни изазови развоја огледају се у потреби прилагођавања начина пружања здравствене заштите, јер ће све већи број старијих људи са више хроничних болести захтевати другачија лечења и другачији начин пружања здравствених услуга.

Како би се побољшали исходи лечења, потребна је боља координација здравствене заштите и рационалнија употреба ресурса и унапређење система финансирања. С тим у вези, као посебни циљеви Мастерплана утврђени су приближавање места пружања услуге пацијенту на нивоу примарне здравствене заштите, повећање ефикасности здравствених установа, и побољшање квалитета здравствених услуга, уз одрживост здравственог система.

У првом кораку израде Мастерплана направљена је Мапа здравственог контекста Републике Србије, тј. анализа тренутног здравственог система у Републици Србији, процена здравственог стања и здравствених потреба и навика становништва, анализа капацитета здравствених установа и њихових људских и материјалних ресурса, доступности здравствене заштите, као и процена кретања ових параметара у наредном периоду. 

Затим су одржане консултације са кључним јавностима које су непосредни и посредни корисници услуга или актери у здравственом систему (пацијенти, запослени, локална самоуправа, медији, стручна и академска јавност, привреда и невладин сектор), и спроведена истраживања ставова запослених (руководиоци здравствених установа, лекари, медицинске сестре и техничари, биохемичари, стоматолози и фармацеути), локалних самоуправа и привреде, као и фокус групе са грађанима, привредом и јавним сектором.

На основу анализа и истраживања, израђен је предлог оптимизације мреже здравствених установа по регионима, направљене су основне стратешке смернице за сваки ниво здравствене заштите по типу пружаоца здравствених услуга, успостављена је категоризација болница, предлог нове организације и предлог методологије за оптимизацију, узевши у обзир средину између просечних и најбољих резултата по поједином типу пружаоца здравствених услуга.

Коначно, објављен је предлог Мастерплана здравства на сајту www.optimizacijazdravstva.rs путем којег све заинтересоване стране могу да се укључе у јавне консултације и доставе своје предлоге и коментаре за унапређење Мастерплана пре његовог коначног усвајања од стране Министарства здравља.