Апотекарска делатност

Консултант у предлогу Мастерплана предлаже да се апотекарске установе, које се дужи временски период налазе у блокади и де факто не раде, избришу из Плана мреже. Међутим предлог Консултанта је организација мреже Апотекарских установа на регионалном нивоу (6 центара у 6 здравствених региона – Војводина, Београд, Западна Србија, Шумадија и Централна Србија, Источна Србија и Јужна Србија), које би биле надлежне за све општине свог региона и у могућности да отварају нове огранке по окрузима, чиме би се обезбедила равномерна покривеност државним апотекама на целокупној територији Републике Србије.

Консултант такође даје стратешке смернице за решење уочених проблема ове здравствене делатности међу којима су најзначајнији: преузимање оснивачких права од стране Републике односно АП, затим изједначавање услова рада са приватним апотекама, успостављање географских и демографских критеријума за отварање нових апотека. Све предлоге можете погледати у оквиру поглавља 5.6 предлога Мастерплана - Нацрт Стратегије оптимизације мреже установа здравствене заштите Републике Србије и смернице за израду Плана развоја здравствене заштите до 2035. године који је доступан на optimizacijazdravstva.rs